کتاب نوشتارهای عکاسی مستند منتشر شد
کتاب نوشتارهای عکاسی مستند مجموعه‌ متونی است که نگارنده در باب عکاسی مستند اجتماعی به رشتۀ تحریر در آورده است. در این ...