این مجله طیف وسیعی از علاقه مندان به هنر عکاسی را در هر شماره خود در بر میگیرد. بخصوص افرادی که رویدادها و بازار کسب و کار امروزی را در صنعت عکاسی دنبال میکنند.
 معرفی شیوه های نوین عکاسی و ایده های نو از نگاه کارشناسان این هنر و نمایش نمونه هایی موفق از بهترین عکاسان از ویژگیهای این شماره از مجله میباشد.

 

Professional Photo Magazin | June 2022 | Issue 196  | English | 82 pages