0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/15
  • محل سکونت : کرمانشاه
برگزیده جشنواره عکس دانشجویی غرب کشور - 1388
برگزیده جشنواره عکس غرب فوکا - اردیبهشت 1390
راهیابی به جشنواره عکس تعاون - شهریور 1390
سه اثر برگزیده در جشنواره جهانی مرد و کار صربستان - مهر1390
دو اثر برگزیده در جشنواره جهانی S4C انجمن عکاسی امریکا - مرداد 1391
یک اثر برگزیده در جشنواره جهانی South Devon انجمن عکاسی سلطنتی انگلستان - مرداد 1391
یک اثر برگزیده در جشنواره جهانی انجمن عکاسی امریکا - PSA-CPID - شهریور1391
یک اثر برگزیده در جشنواره جهانی انجمن عکاسی امریکا - PSA-Photojournalism - شهریور 1391
پذیرش دو اثر در جشنواره جهانی فاف آرژانتین-بهمن 91
پذیرش یک اثر درجشنواره جهانی خیام-اسفند 91