0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/05/29
  • محل سکونت : دزفول-خ طباطبایی
مدرس عکاسی دردانشگاه آزاددزفول ومراکزهنری-داوری مسابقات عکاسی شهرستان- شرکت درجشنواره های مختلف وکسب جند عنوان