3
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/15
  • محل سکونت : سبزوار
ازسال 64 باانجمن سینمای جوانان سبزوار شروع وتاکنون ادامه داشته است هشت نمایشگاه انقرادی وتعدادزیادی گروهی عکس داشته ام و ........