0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/11/05
  • محل سکونت : بجنورد
متولد 1371 بجنورد
کاردانی گرافیک دانشکده شهید بهشتی کرج
کارشناسی گراقیک دانشکده امام صادق بابل